Postanowienia ogólne

 1. Wjazd na teren Borchwerf Truck Parking (Parking dla pojazdów ciężarowych) odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Goście mają dostęp wyłącznie do miejsc i budynków, do których dostęp jest dla nich niezbędny lub jest związany z wykonywaniem określonych czynności (np. w przypadku dostawców), itd.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych, zarówno kierowcy jak i pasażerowie, muszą posiadać ważny bilet parkingowy.
 3. Parkowanie na terenie Borchwerf Truck Parking odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Parkeer Beheer Roosendaal B.V. (Parkeer Beheer) nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na parkingu dla pojazdów ciężarowych wynikające z wypadków, utraty, kradzieży lub z innej tego typu przyczyny. Jedynym odstępstwem od powyższego są przypadki, w których szkody są wynikiem karygodnego i oczywistego zaniedbania ze strony Parkeer Beheer lub jednego z pracowników firmy. Wszelkie szkody należy niezwłocznie zgłaszać na dyspozytorni pod numerem +31(0)165 560275. Parkeer Beheer nie ponosi odpowiedzialności za szkody pojazdu zgłoszone po opuszczeniu przez pojazd parkingu.
 4. Goście mają obowiązek przestrzegania instrukcji i zaleceń wydawanych przez lub w imieniu Parkeer Beheer. Instrukcje/zalecenia te mogą przybierać formę znaków, sygnałów lub instrukcji wydawanych przez personel i/lub pracowników-wykonawców wynajętych przez Parkeer Beheer.
 5. Jeśli gość nie stosuje się od razu do instrukcji/zaleceń wydawanych przez lub w imieniu Parkeer Beheer, Parkeer Beheer nie przyjmuje odpowiedzialności w żadnej formie za jakiekolwiek straty lub szkody (teoretycznie w przypadku przestrzegania instrukcji nie powinno dochodzić do żadnych strat ani szkód).
 6. Parkeer Beheer w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia opon i szkody związane z oponami przebitymi na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych.
 7. Personel Parkeer Beheer i/lub wykonawcy Parkeer Beheer mają stałe prawo kontroli bagażu (ręcznego), szafek, kabin i schowków każdego pojazdu/użytkownika.
 8. Jeśli personel Parkeer Beheer i/lub wykonawcy Parkeer Beheer stwierdzą utratę lub szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem powyższych przepisów przez gościa parkingu dla pojazdów ciężarowych, ten ostatni będzie zobowiązany do pokrycia strat lub szkód na pierwsze żądanie, niezależnie od innych praw Parkeer Beheer w ramach obowiązującego prawa.
 9. Jeśli gość nie przestrzega przepisów, Parkeer Beheer może (na stałe) odmówić gościowi prawa dostępu do parkingu dla pojazdów ciężarowych.
 10. Od gości wjeżdżających na parking dla pojazdów ciężarowych wymaga się przestrzegania obowiązujących przepisów.

Instrukcje bezpieczeństwa dla gości

 1. Wstęp na teren parkingu jest dozwolony wyłącznie z ważnym biletem wjazdu/wstępu. Bilet ten należy zachować przez cały okres przebywania na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych i okazać na wezwanie pracownika Parkeer Beheer lub wykonawcy Parkeer Beheer.
 2. Cały pojazd należy zaparkować w obrębie miejsca parkingowego utworzonego w tym celu pomiędzy wyznaczonymi liniami.
 3. W przypadku niestosowania się do instrukcji/zaleceń w sposób niezwłoczny/właściwy, Parkeer Beheer będzie miał prawo przestawić/usunąć pojazd lub zlecić jego przestawienie/usunięcie. Parkeer Beheer zażąda od osoby nieprzestrzegającej tych instrukcji zwrotu kosztów powyższej operacji.
 4. Na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych obowiązują takie same przepisy i zachowanie jak na drogach publicznych. Znaki i sygnalizacja drogowa mają to samo znaczenie.
 5. Zachowanie na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych nie może stwarzać zagrożenia ani być uciążliwe dla gościa, personelu Parkeer Beheer, wykonawców Parkeer Beheer ani innych użytkowników parkingu. Mają Państwo obowiązek przestrzegania ogólnych zasad przyzwoitego zachowania i grzeczności obowiązujących w Holandii. Uznajemy, że Państwo je znają.
 6. Sprzęt umieszczony na pojazdach i przyczepach oraz na innych środkach transportu musi spełniać wymagania obowiązującego prawa.
 7. Stojący pojazd ciężarowy lub ustawiona oddzielnie przyczepa muszą być zahamowane lub w inny sposób unieruchomione tak, aby pojazd nie stwarzał zagrożenia dla ruchu na parkingu. Tylko przyczepy należące do posiadaczy biletów abonamentu rocznego można ustawiać oddzielnie, pod warunkiem zastosowania odpowiednich wsporników blokujących, które muszą być ustawione w taki sposób, aby zabezpieczyć przyczepę przed wywrotką w przód i nie uszkadzać asfaltu.
 8. Wjazd i wyjazd z parkingu dla pojazdów ciężarowych oraz jazda w przód i/lub cofanie na terenie parkingu wymagają od kierowcy uprzedniego upewnienia się, że operacje te nie spowodują zagrożenia ani utrudnień dla innych uczestników ruchu.
 9. Prowadzenie pojazdów mechanicznych na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych wymaga posiadania ważnego prawa jazdy. Dokumenty rejestracyjne i prawo jazdy należy okazać na żądanie personelu Parkeer Beheer lub wykonawców Parkeer Beheer.
 10. Ograniczenie prędkości na terenie parkingu jest wskazywane przez znaki. Na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/godz.
 11. Na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych obowiązuje zakaz konsumpcji i/lub przechowywania napojów alkoholowych i/lub narkotyków.
 12. Obowiązuje zakaz palenia otwartego ognia.
 13. Obowiązuje zakaz emitowania nadmiernego hałasu.
 14. Na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych obowiązuje zakaz wykonywania napraw i czynności konserwacyjnych pojazdów ciężarowych/ użytkowych (obejmuje to również wymianę oleju itd.).
 15. Niewielkie odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach na śmieci, rozmieszczonych na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych; obowiązuje zakaz usuwania odpadów wysokogabarytowych (opony, palety itd.) i komunalnych odpadów chemicznych (baterie).
 16. Bez uprzedniego zezwolenia firmy ochroniarskiej i/lub Parkeer Beheer na drodze nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, przeszkód i/lub blokad.
 17. Na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych samochody osobowe i pojazdy serwisowe mogą parkować wyłącznie w wyznaczonych miejscach parkingowych.
 18. Obowiązuje zakaz wjazdu na teren parkingu dla pojazdów ciężarowych transportów przewożących substancje lub towary niebezpieczne (ADR).
 19. Osoby niepełnoletnie wchodzące na teren parkingu dla pojazdów ciężarowych lub do umywalni muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

Dostępne usługi

Parking dla pojazdów ciężarowych jest otwarty 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

Na terenie parkingu dla pojazdów ciężarowych dostępne są następujące urządzenia i usługi:

 • Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) znajduje się w pobliżu umywalni.
 • Toalety
 • Prysznice
 • Pralka / suszarka bębnowa
 • Wi-Fi
 • Świetlica
 • Restauracje
 • Myjnia dla samochodów ciężarowych
 • Serwisy pojazdów ciężarowych różnych marek

Przepisy regulujące dostęp

 1. Wstęp na teren parkingu dla pojazdów ciężarowych wymaga posiadania ważnego biletu wstępu/wjazdu. Udostępnianie biletu wstępu/wjazdu osobom trzecim, aby umożliwić im wejście na teren parkingu dla pojazdów ciężarowych, jest zabronione.
 2. Parkeer Beheer i wykonawcy/pracownicy wykonawców Parkeer Beheer są odpowiedzialni za nadzorowanie wdrażania i przestrzegania powyższych przepisów. Parkeer Beheer i wykonawcy Parkeer Beheer mają prawo do tymczasowego omijania instrukcji zawartych w tych przepisach.
 3. Niezależnie od działań, które mogłyby zostać podjęte w związku z nieprzestrzeganiem lub działaniami przeciwko postanowieniom tych przepisów, osobie nieprzestrzegającej przepisów można odmówić prawa wjazdu na teren parkingu dla pojazdów ciężarowych jakimkolwiek pojazdem.

Parkowanie podwozi kontenerowych (zakaz ten nie dotyczy posiadaczy biletów abonamentu rocznego)

 1. Podwozia kontenerowe można parkować wyłącznie pod warunkiem ich podłączenia do pojazdu.
 2. Odłączonego podwozia kontenerowego nie wolno parkować ze względu na możliwość uszkodzenia asfaltu.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach, których niniejszy regulamin parkingowy nie reguluje, znaczenie wiążące ma ocena członków naszego personelu lub personelu firmy ochroniarskiej.
 2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu parkingu dla pojazdów ciężarowych nie wpływa na ważność jego pozostałych postanowień.
 3. Życzymy Państwu przyjemnego pobytu na naszym parkingu dla pojazdów ciężarowych, jednocześnie jesteśmy przekonani, że regulamin parkingu się do tego przyczyni.

Numer alarmowy: + 31 (0) 165-560275

  ZAREZERWUJ BEZPOŚREDNIO

  Już teraz zarezerwuj bezpieczne miejsce parkingowe dla swojej ciężarówki.