Aikštelės nuostatos

Aikštelėje galioja nustatytos taisyklės, kurių privaloma laikytis.

Bendrosios nuostatos

 1. Visą su įvažiavimu į „Borchwerf Truck Parking“ (vilkikų aikštelę) susijusią riziką prisiima lankytojas. Lankytojams leidžiama patekti į tą teritoriją ir tuos pastatus, į kuriuos būtina, siekiant įvykdyti savo užduotį (tiekėjo paslaugą), ir kt.
 2. Visi asmenys, vairuotojai ir keleiviai, vilkikų aikštelėje privalo turėti galiojantį bilietą.
 3. Visą su stovėjimu „Borchwerf Truck Parking“ (vilkikų aikštelę) susijusią riziką prisiima lankytojas. „Parkeer Beheer Roosendaal B.V.“ (Parkeer Beheer) neatsako už jokią žalą, padarytą stovint vilkikų aikštelėje, dėl nelaimingo įvykio, nuostolių, vagystės ar kokios kitos priežasties. Vienintelė išimtis tam, kas paminėta prieš tai, gali būti tik žala, patirta dėl „Parkeer Beheer“ arba jos darbuotojų veiklos arba neatsakingumo. Apie bet kokią patirtą žalą būtina nedelsiant informuoti kontrolierius telefonu +31(0)165 560275. „Parkeer Beheer“ neatsako už jokią transporto priemonei padarytą žalą, apie kurią pranešama transporto priemonei išvykus iš aikštelės.
 4. Lankytojai visada privalo laikytis „Parkeer Beheer“ instrukcijų ir nurodymų. Šios instrukcijos arba nurodymai be kitų būdų, „Parkeer Beheer“ darbuotojų arba rangovų dar gali būti pateikiami ženklais, rodyklėmis ar signalais.
 5. „Parkeer Beheer“ neprisiima jokios atsakomybės už patirtus nuostolius ar žalą, jeigu lankytojas nesilaiko „Parkeer Beheer“ darbuotojų arba rangovų pateikiamų instrukcijų ar nurodymų (teoriškai, jeigu laikomasi instrukcijų, nei žalos, nei nuostolių negali būti).
 6. „Parkeer Beheer“ jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už vilkikų aikštelėje pradurtas padangas.
 7. „Parkeer Beheer“ darbuotojai ir (arba) rangovai visada turi teisę patikrinti bet kurios transporto priemonės ar jos naudotojo (rankinį) bagažą, spinteles, daiktavietes.
 8. Jeigu „Parkeer Beheer“ arba rangovai patiria nuostolių ar žalą dėl to, kad vilkikų aikštelės lankytojas nesilaiko šių reikalavimų, pastarasis pareikalavus privalės atlyginti žalą ar nuostolius, kad būtų apgintos „Parkeer Beheer“ teisės pagal įstatymą.
 9. „Parkeer Beheer“ gali (visam laikui) uždrausti lankytojui įvažiuoti į vilkikų aikštelę, jeigu šis nesilaiko šių reikalavimų.
 10. Įvažiavus į vilkikų aikštelę, laikoma, kad lankytojai su šiais reikalavimais sutinka.

Saugos instrukcijos lankytojams

 1. Draudžiama įvažiuoti į teritoriją be galiojančio bilieto. Apsistojus aikštelėje, visuomet būtina su savimi turėti bilietą ir parodyti jį „Parkeer Beheer“ darbuotojams ir (arba) rangovams, kai jie pareikalauja.
 2. Visą savo transporto priemonę turite pastatyti taip, kad ši tilptų specialiai tam pažymėtose vietose, tarp linijų.
 3. Jeigu iš karto nepaisysite instrukcijų ir ženklų, „Parkeer Beheer“ turi teisę perkelti ar pašalinti jūsų transporto priemonę arba pareikalauti, kad ji būtų perkelta arba pašalinta. „Parkeer Beheer“ gali pareikalauti padengti perkėlimo arba pašalinimo išlaidas.
 4. Vilkikų aikštelėje taikytinos tokios pat elgesio nuostatos ir eismo taisyklės, kaip ir keliuose. Eismo ženklai ir signalai reiškią tą patį.
 5. Jūsų elgesys vilkikų aikštelėje neturi kelti jokio pavojaus nei „Parkeer Beheer“ darbuotojams, nei rangovams, nei kitiems lankytojams. Turite laikytis visuotinai ir Nyderlanduose pripažintų mandagumo taisyklių. Laikoma savaime suprantama, kad jūs jas žinote.
 6. Motorinių transporto priemonių ir gyvenamųjų priekabų įranga, kaip ir kitos transporto priemonės turi atitikti teisinius reikalavimus.
 7. Stovintis vilkikas arba atskirta jo priekaba visada turi būti su įjungtais stabdžiais arba įtvirtinas kitomis priemonėmis, kad nekeltų pavojaus eismui. Tik sezoninių abonementų turėtojai gali palikti atkabintas priekabas, ir jeigu jos paliekamos papildomai užblokavus, blokavimas turi būti toks, kad priekaba nepasvirtų ir nesugadintų dangos.
 8. Įvažiuoti ir išvažiuoti į vilkikų aikštelę, taip pat ir apsisukti reikia tik įsitikinus, jog negresia joks pavojus ir, kad eismui nebus sukelta kliūčių.
 9. Į vilkikų aikštelę negalima įvairuoti jokios motorinės transporto priemonės neturint atitinkamo galiojančio vairuotojo pažymėjimo. „Parkeer Beheer“ darbuotojams ir (arba) rangovams pareikalavus, būtina pateikti registracijos dokumentus ir vairuotojo pažymėjimą.
 10. Greičio apribojimai nurodyti atitinkamais ženklais. Vilkikų aikštelėje leistinas greitis yra 10 km/h.
 11. Vilkikų aikštelėje draudžiama vartoti ir (arba) laikyti alkoholinius gėrimus ir (arba) narkotikus.
 12. Draudžiama naudoti atvirą liepsną.
 13. Draudžiama triukšmauti.
 14. Vilkikų aikštelėje draudžiama remontuoti ar atlikti techninę vilkikų arba komercinių transporto priemonių priežiūrą (pvz. tepalų keitimas ir kt.).
 15. Smulkias buitines atliekas reikia mesti į aikštelėje esančias šiukšliadėžes; stambias atliekas (padangas, paletes ir kt.) bei buitinės chemines atliekas (baterijas) išmesti draudžiama.
 16. Ant kelio negalima statyti jokių daiktų, kliūčių ir (arba) blokavimo priemonių, prieš tai negavus apsaugos darbuotojų ir (arba) „Parkeer Beheer“ leidimo.
 17. Keleivinės ir komercinės transporto priemonės turi būti statomos tik tam skirtose aikštelės vietose.
 18. Pavojingus krovinius gabenančioms transporto priemonėms (ADR) į aikštelę įvažiuoti draudžiama.
 19. Aikštelės teritorijoje ar einant į prausyklą, nepilnamečius privalo lydėti suaugusieji.

Teikiamos paslaugos

Sunkvežimių aikštelė dirba 365 dienas per metus, 24 val. per parą.

Aikštelėje teikiamos paslaugos:

 • AED įrenginys prie plovyklos
 • Tualetai
 • Dušai
 • Skalbyklės ir džiovyklės
 • Wi-Fi
 • Poilsio kambarys
 • Kavinės
 • Vilkikų plovykla
 • Įvairių vilkikų markių techninė priežiūra

Įvažiavimo reikalavimai

 1. Į aikštelę galima įvažiuoti tik turint galiojantį bilietą. Draudžiama leisti naudotis jūsų bilietu kitiems, kad patektų į aikštelę.
 2. „Parkeer Beheer“ darbuotojai ir (arba) rangovai atsakingi už tai, kad būtų laikomasi šių reikalavimų. „Parkeer Beheer“ darbuotojai ir (arba) rangovai turi teisę leisti laikinai nukrypti nuo šiuose reikalavimuose išdėstytų instrukcijų.
 3. Šių nuostatų nesilaikantiems klientams, gali būti ne tik apribotos tam tikros teisės, bet ir uždrausta įvažiuoti į šią aikštelę bet kokia transporto priemone.

Konteinerinės priekabos (netaikytina sezoninių abonementų turėtojams)

 1. Konteinerinės priekabos gali stovėti tik jeigu jos prijungtos prie motorinės transporto priemonės.
 2. Draudžiama priekabas palikti atkabintas, kad nesugadintų dangos.

Baigiamosios nuostatos

 1. Nuostatose numatytais atvejais darbuotojai arba apsaugos darbuotojai turi teisę elgtis savo nuožiūra.
 2. Jeigu kuris nors vilkikų aikštelės reikalavimų punktas nustoja galioti, tai neturi įtakos kitiems punktams.
 3. Linkime malonaus poilsio vilkikų aikštelėje ir esame įsitikinę, kad tą malonų poilsį padės užtikrinti aikštelės taisyklės.

Skubiu atveju skambinti: + 31 (0) 165-560275

  TIESIOGINĖ REZERVACIJA

  Užsisakykite saugią vietą vilkikui dabar.