Terrein reglement

Op het terrein gelden regels waaraan u zich als gebruiker dient te houden.

Algemene bepalingen

1. Het betreden van de Truckparking Borchwerf (Truckparking) geschiedt geheel op eigen risico. Bezoekers hebben slechts toegang tot het terrein en de gebouwen, waarvan betreding noodzakelijk is voor het afleggen van het bezoek of het verrichten van werkzaamheden (voor leveranciers), etc.

2. Alle aanwezigen – chauffeur en bijrijder(s) op de Truckparking dienen in bezit te zijn van een geldige parkeerkaart.

3. Het parkeren op de Truckparking geschiedt geheel op eigen risico. Parkeer Beheer Roosendaal B.V. (Parkeer Beheer) is niet aansprakelijk voor enige op de Truckparking ontstane schade voortvloeiende uit een ongeval, verlies, diefstal of andere oorzaak. Enige uitzondering op het voorgaande is wanneer de schade het gevolg is van een toerekenbare en aantoonbare tekortkoming van Parkeer Beheer of een van haar medewerkers. Iedere schade dient direct gemeld te worden aan de Meldkamer 0165-560275. Parkeer Beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het voertuig indien deze gemeld wordt na het verlaten van de Truckparking.

4. De bezoeker dient door of namens Parkeer Beheer gegeven instructies en aanwijzingen te allen tijde op te volgen. Deze instructies/aanwijzingen kunnen o.a. gegeven worden door middel van borden, aanwijzingen of tekens van het personeel en/of medewerkers van door Parkeer Beheer ingehuurde hulppersonen.

5. Indien de bezoeker de door of namens Parkeer Beheer gegeven instructies/aanwijzingen niet terstond opvolgt, aanvaardt Parkeer Beheer generlei aansprakelijkheid voor welke schade dan ook. (wanneer de instructies worden opgevolgd kan er in principe geen schade ontstaan).

6. Parkeer Beheer aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade aan en door op het terrein van de Truckparking lekgereden banden.

7. Het personeel van Parkeer Beheer en/of door haar ingehuurde hulppersonen zijn te allen tijde bevoegd om (hand)bagage, lockers, cabine en de bergruimte van elk voertuig/gebruiker te controleren.

8. Indien Parkeer Beheer of door haar ingehuurde hulppersonen schade lijdt doordat de bezoeker van de Truckparkings dit reglement niet naleeft, is de verplicht alle schade, op eerste aanmaning te vergoeden, onverminderd de rechten die Parkeer Beheer aan de wet kan ontlenen.

9. Indien de bezoeker het reglement niet nakomt, kan Parkeer Beheer de bezoeker de toegang tot de Truckparking (blijvend) ontzeggen.

10. Met het betreden van de Truckparking wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dit reglement.

Veiligheidsinstructies voor bezoekers

1. Zonder geldig toegangsbewijs is het u niet toegestaan het terrein te betreden. U dient het toegangsbewijs tijdens uw verblijf op de Truckparking bij u te dragen en op verzoek van medewerkers van Parkeer Beheer en of door Parkeer Beheer ingehuurde hulppersonen te tonen.

2. U dient uw gehele voertuig in de daarvoor gemaakte vakken tussen de lijnen te parkeren.

3. Indien u instructies/aanwijzingen niet direct/correct opvolgt, is Parkeer Beheer gerechtigd om uw voertuig te (laten) verplaatsen/verwijderen. Parkeer Beheer zal de kosten hiervan op u verhalen.

4. Op de Truckparking gelden dezelfde gedrags- en verkeersregels als op de openbare weg. De verkeersborden en signalen hebben ook dezelfde betekenis.

5. Uw gedrag op de Truckparking mag geen gevaar en hinder opleveren voor uzelf, de medewerkers van Parkeer Beheer, door Parkeer Beheer ingehuurde hulppersonen en andere gebruikers van de Truckparking. U dient de in Nederland geldende fatsoen- en beleefdheidsvormen in acht te nemen. U wordt geacht deze te kennen.

6. De inrichting van de motorrijtuigen en volgmateriaal en andere vervoersmiddelen moeten aan de eisen van de wet voldoen.

7. Een stilstaande truck of niet aangekoppelde aanhangwagen/trailer behoort altijd op de rem te staan of op een andere wijze te zijn geblokkeerd, zodat het voertuig geen gevaar kan opleveren voor het overige verkeer. Slechts trailers van abonnementhouders mogen afgekoppeld staan mits een steunbok wordt gebruikt, het steunbok moet zo geplaatst zijn dat de trailer niet naar voren kan kantelen en geen schade aan het asfalt kan veroorzaken.

8. Het in- en uitrijden van de Truckparking en het voor en/of achteruitrijden op de Truckparking mag niet geschieden voordat de bestuurder zich ervan heeft overtuigd dat geen gevaar of hinder kan ontstaan voor het overige verkeer.

9. Zonder geldig rijbewijs mag men op de Truckparking geen motorvoertuigen besturen. De kenteken- en rijbewijzen dienen op verzoek van medewerkers van Parkeer Beheer, door Parkeer Beheer ingehuurde hulppersonen te worden getoond.

10. De maximumsnelheid wordt d.m.v. borden aangegeven. Op de Truckparking bedraagt de maximumsnelheid 10 km/per uur.

11. Het is verboden alcoholhoudende dranken en/of drugs te gebruiken en/of voorhanden te hebben op de Truckparking.

12. Het is verboden open vuur te maken.

13. Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken.

14. Het is verboden om reparaties en onderhoud aan trucks/bedrijfswagens op de Truckparking uit te voeren (hier valt ook olie verversen etc. onder).

15. Klein huishoudelijk afval dient in de op onze Truckparking aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden, het achterlaten van grof vuil (banden/pallets etc.) en KCA afval (batterijen) is niet toegestaan.

16. Zonder voorafgaande toestemming van het beveiligingsbedrijf en/of Parkeer Beheer mogen er geen voorwerpen, obstakels en/of afzettingen op de weg worden geplaatst.

17. Personenauto’s en servicevoertuigen mogen uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen op de Truckparking geparkeerd worden.

18. De Truckparking is niet toegankelijk voor vrachtverkeer dat gevaarlijke (ADR) stoffen of goederen vervoert.

19. Minderjarigen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op de Truckparking lopen of zich in de sanitairunit begeven.

Beschikbare diensten

De Truckparking is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag geopend.

Onderstaande faciliteiten zijn op of bij de Truckparking aanwezig:

AED apparaat, deze bevindt zich nabij de sanitairunit
Toiletten
Douches
Wasmachine / droger
Wifi
Verblijfsruimte
Restaurants
Truckwash
Truckservices verschillende merken
Toegangsregeling

1. U mag de Truckparking alleen met een geldige toegangspas betreden. Het is verboden om andere personen uw pas te laten gebruiken om de Truckparking op te komen.

2. Parkeer Beheer en door Parkeer Beheer ingehuurde hulppersonen/medewerkers zijn belast met het toezicht op de uitvoering en naleving van dit reglement. Parkeer Beheer en door Parkeer Beheer ingehuurde hulppersonen zijn bevoegd, tijdelijk af te wijken van de voorschriften opgenomen in dit reglement.

3. Onverminderd wat ten aanzien van overtreders bij niet nakomen of in strijd handelen met enige bepalingen van dit reglement kan worden ondernomen, kan men hem of haar tevens de toegang tot de Truckparking met enig voertuig worden ontzegd.

Parkeren van chassis (hiervan uitgezonderd zijn abonnementhouders)

1. Het parkeren van chassis is alleen toegestaan als het chassis is gekoppeld aan het voertuig.

2. Het afkoppelen van chassis is in verband van asfaltschade niet toegestaan.

Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, is het oordeel van onze medewerkers of de medewerkers van het beveiligingsbedrijf bindend.

2. De ongeldigheid van enig beding in dit Truckparking reglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.

3. Wij wensen u een prettig verblijf toe op onze Truckparking en gaan er van uit dat het Truckparking reglement daar aan zal bijdragen.

Calamiteitennummer: + 31 (0) 165-560275

    Reserveer direct

    Reserveer nu een beveiligde parkeerplaats voor uw vrachtwagen.